Freshmen Fiesta: The First Freshmen Party of 2021

Gissel Delgado and Kimberly Moreno